Whatsapp ons Bel ons Old skool mail

Algemene Voorwaarden | hello it’s me B.V.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen hello it’s me B.V. (http://helloitsme.online), gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere en bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 65547683 (hierna: ‘Opdrachtnemer’) en haar wederpartij (hierna: ‘Opdrachtgever’).

 

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

 • 1.1  Opdrachtnemer stelt een offerte op waarin Opdrachtnemer aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Opdrachtnemer aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 • 1.2  In het algemeen omvatten de Diensten het verzorgen van online marketing en het ontwerpen van websites. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 • 1.3  Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Opdrachtnemer kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 • 1.4  De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Opdrachtnemer. Deze mededeling kan ook per e-mail worden gedaan.
 • 1.5  Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 • 1.6  Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Opdrachtnemer zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten.

 

Artikel 2. Uitvoering van de Diensten

 • 2.1  Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Opdrachtnemer uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 • 2.2  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 • 2.3  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 • 2.4  Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer hoeft hiervoor geen toestemming te vragen of Opdrachtgever hierover in te lichten. Opdrachtnemer is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 • 2.5  Opdrachtnemer is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • 2.6  Opdrachtnemer heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Opdrachtnemer niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 • 2.7  Opdrachtnemer zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

 

Artikel 3. Zoekmachine-optimalisatie

 • 3.1  Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever zijn website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
 • 3.2  Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever zijn website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Opdrachtnemer kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
 • 3.3  Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de gebruikte zoekwoorden en andere content dat, al dan niet door Opdrachtnemer, wordt gecreëerd.
 • 3.4  Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer hierbij om in Opdrachtgever zijn naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. In het geval Opdrachtgever reeds beschikt over de hiervoor bedoelde account(s), machtigt Opdrachtgever Opdrachtnemer hierbij om gebruik te maken van deze account(s) en zal Opdrachtgever de bijbehorende inloggegevens aan Opdrachtnemer verstrekken. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Opdrachtnemer hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig, zover dit niet expliciet is vermeld in de offerte.

 

Artikel 4. Reclame

 • 4.1  Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Opdrachtnemer zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.
 • 4.2  De kosten van de reclamecampagne(s) worden door zoekmachine(s) aan Opdrachtnemer gefactureerd. Opdrachtnemer factureert dit vervolgens door aan Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Hosting

 • 5.1 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtnemer geen partij bij de levering van diensten zoals hosting die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet indien deze Diensten verwijzen naar hosting of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn.

 

Artikel 6. Domeinnaam

 • 6.1 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtnemer geen partij bij de levering van diensten zoals domeinnamen die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet indien deze Diensten verwijzen naar domeinnamen of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn.

 

Artikel 7. Ontwikkelen van Werken

 • 7.1  Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
 • 7.2  Opdrachtnemer geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
 • 7.3  Opdrachtnemer is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • 7.4  Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Opdrachtnemer levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 • 7.5  Opdrachtnemer heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 • 7.6  Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 • 7.7  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Opdrachtnemer.
 • 7.8  Opdrachtnemer zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Opdrachtnemer Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Opdrachtnemer Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Opdrachtnemer is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het her ontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

 

Artikel 8. Oplevering en aanvaarding

 • 8.1  Opdrachtnemer zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 • 8.2  Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 • 8.3  Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 • 8.4  Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Opdrachtnemer zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Opdrachtnemer doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 • 8.5  Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Opdrachtnemer een redelijk aantal revisierondes volgen.
 • 8.6  Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Opdrachtnemer kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 • 8.7  Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Opdrachtnemer het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
 • 8.8  Opdrachtgever mag het ontwikkelde Werk pas in gebruik nemen na volledige betaling.

 

Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom

 • 9.1  Opdrachtnemer gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Opdrachtnemer zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Opdrachtnemer liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, na betaling van de voor die Werken verschuldigde bedragen, aan Opdrachtgever toekomen.
 • 9.2  Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
 • 9.3  Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt als dat expliciet overeengekomen is.
 • 9.4  De door Opdrachtnemer ontwikkelde Werken blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
 • 9.5  Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 • 9.6  Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • 9.7  Opdrachtnemer mag de algemene strekking van de Werken evenals de bedrijfsnaam en logo(’s) van Opdrachtgever opnemen in zijn (online) portfolio en/of promotiemateriaal ter illustratie van eerder opgebouwde kennis en ervaring.

 

Artikel 10. Installatie en onderhoud van Werken

 • 10.1  Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Opdrachtnemer.
 • 10.2  Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Opdrachtnemer zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Opdrachtnemer is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Opdrachtnemer hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
 • 10.3  Opdrachtnemer is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen
 • 10.4  Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Opdrachtnemer heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Opdrachtnemer kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Opdrachtnemer kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

 

Artikel 11. Wijzigingen aan de Diensten

 • 11.1  Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • 11.2  Indien Opdrachtnemer meer werk moet verrichten dan Opdrachtnemer had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 11.3  Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Opdrachtnemer tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

Artikel 12. Prijzen en betaling

 • 12.1  Alle prijzen zijn in euro’s.
 • 12.2  Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever voor de Diensten de in
 • de offerte vermelde bedrag(en) verschuldigd.
 • 12.3  Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Werkzaamheden vangen pas aan op het moment dat de aanbetaling is ontvangen op de rekening van Opdrachtnemer.
 • 12.4  Indien Opdrachtnemer als onderdeel van de dienstverlening extra kosten maakt (zoals het aanschaffen van beeldrechten of hostingkosten), zal Opdrachtnemer deze kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever. Indien de kosten hoger zijn dan €500,- ex btw, zal Opdrachtnemer eerst toestemming vragen van Opdrachtgever.
 • 12.5  Opdrachtnemer zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
 • 12.6  De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • 12.7  Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Opdrachtnemer te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Opdrachtnemer de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Opdrachtnemer blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 • 12.8  Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • 12.9  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • 12.10  Eens per kalenderjaar is Opdrachtnemer gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • 12.11  Alle prijzen die door Opdrachtnemer worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 • 12.12  Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 • 12.13  Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Opdrachtnemer volledig bewijs op.

 

Artikel 13. Geheimhouding

 • 13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • 13.2  Opdrachtnemer mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 • 13.3  De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • 14.1  Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, opzet of bewuste roekeloosheid.
 • 14.2  Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 • 14.3  Opdrachtnemer beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een maximum van €250.000,- per aanspraak en verzekeringsjaar. Enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekering niet over gaat tot uitkering zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de voorgaande (3) maanden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is betaald.
 • 14.4  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.
 • 14.5  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 15. Duur en opzegging

 • 15.1  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn die nodig is voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 • 15.2  Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 70% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
 • 15.3  Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 • 15.4  Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Opdrachtnemer gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Opdrachtnemer is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 • 15.5  Artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing

 

Artikel 16. Wijzigingen in overeenkomst

 • 16.1  Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 • 16.2  Opdrachtnemer gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.
 • 16.3  Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Opdrachtnemer overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Opdrachtnemer zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 • 16.4  Opdrachtnemer mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 • 16.5  Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
 • 16.6  Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 17.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 • 17.2  Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • 17.3  Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 • 17.4  De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 • 17.5  Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Opdrachtnemer steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.